Levné ubytování & cestování
s hostelovou kartou
www.hostely.cz

English

Objednávka Hostelové karty České hostelové asociace

Hostelová karta stojí 400 Kč (300 Kč + 100 Kč poštovné) a bude po vyhotovení odeslána prostřednicvím České pošty dobírkou na níže uvedenou adresu. V případě nejasností, neváhejte nás kontaktovat.
Černě označené položky jsou pro vyhotovení hostelové karty povinné.

 
Čestné prohlašení:
  1. Tímto čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, stejně jako předložená potvrzení a doklady odpovídají skutečnosti.
  2. Podpisem této žádosti uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) v platném znění a zákona č. 480/2004 Sb. (o některých službách informační společnosti) v platném znění společnosti ČHA, IČO: CZ26610973, se sídlem Praha 2, Sokolská 11, PSČ: 120 00, okres: Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném, a dále pro evidenční, kontrolní, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti správce, a to po dobu platnosti průkazu ČHK.
  3. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem
  4. Současně beru na vědomí, že neudělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek výše uvedených nebudu oprávněn k čerpání slev a výhod v plném rozsahu.
INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ VE SMYSLU §11 A §21 ZÁKONA

Správce je oprávněn k osobním údajům získaným od subjektu údajů s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osoba, která souhlas udělila, má právo na přístup ke svým osobním údajům a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména právo požadovat zdržení se jednání, kterým došlo k porušení zákonných povinností správcem nebo zpracovatelem, odstranění vzniklého závadného stavu či poskytnutí omluvy nebo jiného zadostiučinění na náklady správce nebo zpracovatele, právo požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, a právo požadovat, aby její osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány.